Barnevernfrokost: Barns medvirkning

Date: 14 April 2021
Time: 9:00-9:45

Venue: Zoom

Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?

Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Men hvordan håndteres denne forpliktelsen i følge forskning innen barnevern? Og hva innebærer denne rettigheten for utøvelsen av profesjonell praksis i barnevernet? Asgeir Falch-Eriksen er statsviter med barns rettigheter og barnevern som sitt spesialfelt. Han har deltatt i flere studier av barns medvirkning, og vil i dette foredraget forsøke å besvare disse to sentrale spørsmålene.

Innleder: Asgeir Falch-Eriksen, Seniorforsker ved NOVA – OsloMet, og Førsteamanuensis II ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, UiB.