Brnevernfrokost - webianrserie om barnevern og barns rettigheter

Barnevernsfrokost – Child Protection Breakfast

Webinarserie om barnevern og barns rettigheter.

Barnevern og barns rettigheter er alltid både viktig og aktuelt.

Hver måned arrangerer vi derfor et digitalt webinar som tar for seg en del av denne tematikken. Webinarene passer for alle som er interessert i barnevern og barns rettigheter, herunder både praktikere, akademikere og studenter.

Webinarene er vanligvis lagt opp slik at en fagperson introduserer dagens tema i 20 til 30 minutter, før det åpnes for spørsmål fra salen i etterkant.

Webinarene er lagt opp slik:

  • Introduksjon (2 min)
  • Presentasjon fra forsker (20–30 min)
  • Spørsmål fra publikum fra chatten  (15–20 min)

Webinarserien er arrangert i samarbeid mellom LawTransforms Child Rights unitCentre for Research on Discretion and Paternalism og Bergen kommune – Etat for barn og familie.

Lenke til deltakelse over Zoom legges ut i de respektive arrangement-innleggene på Facebook og arrangørenes hjemmesider.


English: Webinar series on Child Protection and Child Rights.

Every month, we arrange a digital webinar that addresses these topics. The webinars are suitable for anyone who is interested in Child Protection and children’s rights, including practitioners, academics and students.

The webinars usually includes a 20–30 minutes introduction from a professional, followed by questions from the audience.

The webinar series is arranged in collaboration between LawTransform’s Child Rights unitCentre for Research on Discretion and Paternalism and Bergen kommune – Etat for barn og familie.

A link to participate via Zoom is posted in the respective event posts on Facebook and the organizers’ websites.

Liste over webinarer / List of webinars

Rettssikkerhet for barn i barnevernet
Barnevernsutvalget skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernets arbeid. Marit er leder for utvalget og presenterer sentrale utfordringer i norsk barnevern som utvalget arbeider med.
Marit Skivenes (Universitetet i Bergen)
30. september 2022 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredrag kan sees her.

Frivillig tvang
Frivillige tjenester basert på samtykke fra foreldre og barn utgjør kjernen av den nordiske barnevernsmodellen, men er de nordiske barnevernssystemene preget av en form for skjult tvang?
Tarja Pösö (Universitetet i Tampere)
6. mai 2022 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredrag kan sees her.

“Det handler om oss” – Barn om samvær i barnevernet
Hva tenker barn selv om samvær med sin biologiske familie? Og hvor mye får barn være med å bestemme i saker som omhandler dem? 
Forandringsfabrikken
1. april 2022 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredrag kan sees her.

Barneverntjenestens egne betraktninger rundt gjenforeningsmålsettingen
Hvordan reflekterer barneverntjenesten over dilemmaene rundt biologisk families rett til samvær og avveininger mot hensynet til barnets beste?
Kjersti Sandanger
11. mars 2022 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Fra barnets beste til gjenforening som overordnet mål for barnevernstiltak etter omsorgovertakelse?
Hvordan har den norske barnevernpraksisen endret seg etter 14 dommer mot Norge i den europeiske menneskerettighetsdomstolen?
Christian Børge Sørensen
18. februar 2022 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Kunnskapsbasert foreldreveiledning til flyktningfamilier
Hvordan kan man tilpasse foreldreveiledning for flytkningfamilier eller andre med minoritetsbakgrunn?
Ragnhild Bjørknes
14. januar 2022 mkl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Dansk barnevernlovgivning – Barnets Lov og “Børnene Først”
Danmark fikk i mai 2021 en ny lov som skal hjelpe utsatte barn og familier tidligere og bedre enn i dag. Hva betyr disse endringene i praksis?
Karina Rohrberg Jessen
3. desember 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Barneavhør og bruk av interaktive avatarer
Hvordan kan kunstig intelligens og interaktive avatarer være nyttige verktøy for ferdighetstrening i barnevernstjenesten og blant politiansatte som skal gjennomføre slike intervjuer?
Gunn Astrid Baugerud
5. november 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker
Samtaleprosess er en meklingsliknende prosess i saker for fylkesnemndene. Hvorfor er det behov for dette?
Camilla Bernt
22. oktober 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Hvordan opplever barn og foreldre barnevernssaker?
En av kjernefunksjonene i ethvert barnevernsystem er å beskytte og gjenreise barns integritet. Da er det avgjørende at profesjonelle i barnevernstjenesten har tilstrekkelig med kunnskap om hvordan barn og foreldre opplever barnevernssaker.
Stefan Schnurr
8. oktober 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Musikkterapi i barnevernet
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Viggo Krüger
23. juni 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Norge i menneskerettighetsdomstolen
Den europeiske menneskerettighets-domstolen har tatt inn et rekortstort antall norske barnevernssaker til behandling. Hva sier egentlig domstolen om den norske praksisen i barnevernssaker?
Karl Harald Søvig
1. juni 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernsaker?
Barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet (barnekonvensjonen art. 12). Hvordan håndteres denne forpliktelsen innen barnevern?
Asgeir Falch-Eriksen
14. april 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen om å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Barbara Ruiken
17. februar 2021 kl 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Adopsjon som barneverntiltak
Hvordan begrunnes adopsjoner uten samtykke i Norge og England? Dette er ansett som det sterkeste tiltaket i den norske barnevernloven, men beslutningstakere gis få retningslinjer for hvordan de skal vurdere når en adopsjon bør vedtas eller ikke.
Hege Stein Helland
13. januar 2021 kl. 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Barnevernfrokost: Til barnets beste: Familieliv for barnevernsbarn

Til barnets beste – familieliv for barnevernsbarn
Hvordan ser Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?
Jenny Krutzinna
2. desember 2020 kl. 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Barnevernfrokost_Annonsebilde

Omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken
Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt?
Ida Juhasz 
3. november 2020 kl. 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.