NY DATO! Barnevernfrokost: Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker

Dato: 22. Oktober 09.00-09.45

Sted: Zoom

Barnevernfrokost: Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker

Samtaleprosess er en meklingsliknende prosess i saker for fylkesnemndene. Formålet er å «bedre partenes kommunikasjon og gi dem mulighet til å bli enige om løsninger til barnets beste som hel eller delvis løsning på saken» (barnevernloven § 7-25). Hvorfor er det behov for samtaleprosess? Kunne en del av sakene som løses med denne metoden vært løst i barneverntjenesten? Hva er det samtaleprosess tilfører barnevernssakene?

Camilla Bernt er Professor ved Det juridiske fakultet, UiB. Hun er leder for forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning. Hennes forskningsområder er særlig knyttet til mekling, barnerett og god forvaltningsskikk. I de senere årene har hun jobbet med prosessrettslige spørsmål i barnelovssaker (foreldretvister) og barnevernssaker.


Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).