BARNEVERNFROKOST: Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner

Time: 17 February 2021, 9.00-9.45

Venue: Zoom

Hvordan ivaretar Norge plikten til å forebygge omsorgsovertakelser av
nyfødte barn?

Alle europeiske land er forpliktet etter barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner. Dette skal sikre at staten ikke må gripe inn og overta omsorgen for barn oftere enn nødvendig. Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land denne forpliktelsen?

Stipendiat Barbara Ruiken vil presentere funn fra en studie av hvordan Norge yter tjenester til mødre med nyfødte barn i sårbare situasjoner, sammenlignet med syvandre europeiske land. Funnene viser at det til dels er store forskjeller både mellom land og innenfor samme
barnevernssystem.

Barbara Ruiken er stipendat ved Centre for Research on Discretion and
Paternalism, Universitetet i Bergen.

Arrangører:
• Bergen kommune – Etat for barn og familie
• Centre for Research on Discretion and Paternalism – DIPA (UiB)
• Lawtransform – Child Right Unit (UiB/CMI)