Lunsjseminar: Sanksjoner i konkurranserett

Seminaret er arrangert av NHH (Norges Handelshøyskole)

Tid: 18. oktober 2019, 12:00-13:00

Sted: NHH Merinobygget, rom MØ306 (Helleveien 30, 5045 Bergen, Hordaland) 

Når foretak misbruker sin dominerende stilling i markedet, gjennomfører ulovlig prissamarbeid eller inngår avtaler for å presse konkurrerende aktører ut av markedet bryter de Konkurranseloven og risikerer sanksjoner. I konkurranseretten er det et behov for å klargjøre hvilke prinsipper som gjelder for å holde foretak ansvarlige for brudd på konkurranseloven. Konkurranseskadelig atferd strider med prinsippet om rettferdig konkurranse som til syvende og sist rammer forbrukerne, og en effektiv sanksjonering mot foretak fremmer sunn konkurranse blant næringsdrivende.

Dere er alle invitert til et lunsjseminar arrangert i forbindelse med forskningsprosjektet «Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer», finansiert av Konkurransetilsynet og ledet av professor Tina Søreide og professor Erling Hjelmeng. Seminaret vil dreie seg om vilkårene for å sanksjonere overfor et foretak, hvilke sanksjonsformer som er mest effektive og når man kan holde et foretak ansvarlig for handlingene til deres ansatte.

Dette seminaret er gratis og åpent for alle. For mer informasjon og registrering, se: https://www.facebook.com/events/480921869430362/