The 5th Annual Lecture on the Rights of Indigenous Peoples

Buorre boahtem! Velkommen til årets forelesning om urfolks rettigheter i anledning Samenes nasjonaldag!

Urfolksforelesningen 2022 holdes torsdag 10. februar kl. 15:30-17:00 i Auditorium 4 på Det juridiske fakultet. Det er også mulig å følge arrangementet digitalt.

I år holdes forelesningen av Maja Kristine Jåma om Høyesterettsdommen angående vindparker på samiske reinbeitedistrikt og brudd på samiske rettigheter.

I høst var Maja Kristine Jåma én av DNs 30 ledestjerner under 30, blant annet for sitt engasjement for å styrke samenes rett til å bli hørt i saker som angår dem. For eksempel om vindkraftutbyggingen i reinbeitedistrikter på Fosen, som er temaet for dette foredraget. Saken om vindkraftutbyggingen, som blant annet omhandler FN-konvensjonens artikkel 27 om urfolks rettigheter, gikk helt til Høyesterett. Jåma representerer også Norske Samers Riksforbund i Sametingsrådet, som er Sametingets utøvende makt.

Her kan du lese mer om saken og dommen:

Høyesterett: Vindkraftutbyggingen på Fosen krenker urfolks menneskerettigheter – NIM (nhri.no)

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse | Norges Domstoler

I etterkant av foredraget, blir det en paneldebatt om temaet, moderert av Siri Gloppen (professor i sammenlignende politikk ved UiB, og leder ved LawTransform).
Paneldeltakere:

  • Kristin Strømsnes (UiB, professor i sammenlignende politikk med fokus på bla. politisk deltakelse og samisk medborgerskap)
  • Øyvind Ravna (UiT, professor i jus med fokus på bla. reindriftsrett, samerett, og arealforvaltning – deltar digitalt)
  • Johan Strömgren (Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), leder for NIMs kontor i Kautokeino, holder på med doktorgrad i samisk rettshistorie, og medforfatter av NIMs rapport om “Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder”)

I samarbeid med Bergen Sameforening og Bergen Global, ønsker vi velkommen til Urfolksforelesningen 2022.

Bli med torsdag 10. februar kl. 15:30-17:00 i Auditorium 4 på det juridiske fakultet!
For å følge arrangementet digitalt:

Launch Meeting – Zoom

Passcode: B9nDfraN
Arrangementet er gratis og åpent for alle.