Urfolksforelesningen 2022

Buorre boahtem!

I anledning Samenes nasjonaldag, arrangerte LawTransform Urfolksforelesningen 2022 (Annual Lecture on the Rights of Indigenous Peoples) i samarbeid med Bergen Sameforening og Bergen Global torsdag 10. februar. Dette er den femte Urfolksforelesningen LawTransform arrangerer i samarbeid med Sameforeningen.

Temaet for den femte årlige forelesningen og den påfølgende paneldebatten var utbyggingen av vindkraftverk på samiske reinbeitedistrikt på Fosen og brudd på samiske rettigheter.

Årets foreleser var Maja Kristine Jåma som blant annet ble kåret til én av DNs 30 ledestjerner under 30 for sitt engasjement for å styrke samenes rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Maja åpnet arrangementet ved å vise en dokumentar regissert av Hanna Johre om reindrift på Fosen og hvilke konsekvenser vindkraftutbyggingen får. I foredraget forklarte Maja hvordan ulike inngrep i reinbeitedistriktet påvirker muligheten til å holde på med reindrift og dermed muligheten til å utøve en viktig del av deres kultur. Videre forklarte hun hvordan storkammeret i den historiske Høyesterettsdommen fra oktober 2021 om Fosen-saken enstemmig slo fast at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse under FN-konvensjonens artikkel 27 var krenket, at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for vindkraftverkene på Fosen derfor er ugyldige.

Etter forelesningen fulgte en panelsamtale ledet av Siri Gloppen (professor i sammenlignende politikk ved UiB, og leder ved LawTransform), med følgende paneldeltakere i tillegg til Maja:

– Kristin Strømsnes er professor i sammenlignende politikk ved UiB og forsker blant annet på politisk deltakelse og samisk medborgerskap.

– Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Forskningsfeltet hans omfatter blant annet samerett, rettskultur og rettigheter til land og naturressurser.

– Johan Strömgren er leder for NIMs (Norges Institusjon for Menneskerettigheter) kontor i Kautokeino og skriver doktorgrad i samisk rettshistorie. Han er medforfatter av NIMs rapport “Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder“.

I paneldebatten ble det blant annet fokusert på hva som har skjedd, kan skje og bør skje etter Høyesterettsdommen, og viktigheten av maktfordelingsprinsippet og Høyesterett som siste instans ble trukket frem.

Se opptaket av arrangementet under for å få med deg det interessante foredraget og de ulike perspektivene i denne viktige saken.