Kritisk blikk på omsorgsovertakelse av spedbarn

Marit Skivenes, Anne-Dorthe Hestbæk, Ingrid Höjer og Tarja Pösö (2020)
Children and Youth Services Review

Stort behov for en gjennomgang av spedbarns rettigheter i de nordiske velferdsstatene.

Professor Marit Skivenes har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Children and Youth Services Review sammen med Anne-Dorthe Hestbæk, Ingrid Höjer og Tarja Pösö. Artikkelen undersøker status for spedbarns rettigheter i Danmark, Finland, Norge og Sverige når de blir plassert utenfor hjemmet.

Forfatterne bemerker at de nordiske barnevernssystemene er familieorienterte, og har lavere hyppighet av små barn som er plassert borte fra foreldrene enn tilfellet er i mer risikoorienterte systemer slik som USA og Storbritannia.

Men hvis man ser spesifikt på omsorgsovertakelse av spedbarn, og inkluderer alle typer vedtak om omsorgsovertakelse, er ikke tallene spesielt lave i alle de nordiske landene.

Forskjeller mellom land

Familievernorienterte barnevernssystemer og de nordiske velferdsstatene skal i prinsippet tilby omfattende tjenester og oppfølging av foreldrene, og dermed gjøre omsorgsovertakelse unødvendig. Funnene viser at til tross for et forebyggende fokus er likevel utbredelsen av spedbarnsplasseringer i Norden relativt høy.

Analysen av utviklingen over et tiår viser store forskjeller mellom landene i utbredelsen av spedbarnsplasseringer, varierende fra 2 til 8 per 1000 barn. Gjennom 10-årsperioden er forskjellene mellom landene relativt stabil, med Norge gjennomgående høyest og Danmark gjennomgående lavest.

Forfatterne hevder at spedbarnsplasseringer og ivaretakelsen av disse barnas rettigheter har fått liten oppmerksomhet i lovgivning og politikk i Norden, og at det mangler kunnskap om og retningslinjer for beslutningstakere om fjerning av spedbarn. De konkluderer med at resultatene fra studien innbyr til en gjennomgang av spedbarns behov og rettigheter.

Artikkelen er tilgjengelig i sin helhet via lenken under:

Anne-Dorthe Hestbæk, Ingrid Höjer, Tarja Pösö & Marit Skivenes (2020). Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review, Volume 108, 2020. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104572.